Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1

Technik elektroradiolog

TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

  

Kierunek szkolący kwalifikowany średni personel medyczny w zakresie wykonywania badań diagnostycznych i terapeutycznych. Program nauki obejmuje przedmioty ogólnomedyczne oraz zawodowe. Do głównych przedmiotów należą:

 • psychologia
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • anatomia z fizjologią
 • patologia
 • zdrowie publiczne
 • fizyka medyczna i aparatura elektromedyczna
 • anatomia radiologiczna
 • ochrona radiologiczna
 • diagnostyka obrazowa
 • radiodiagnostyka
 • diagnostyka elektromedyczna
 • radioterapia
 • pracownia diagnostyki i terapii
 • wychowanie fizyczne
 • język migowy
 • język angielski zawodowy
 • zajęcia praktyczne
 • praktyka zawodowa

Zajęcia praktyczne odbywają się w nowoczesnych pracowniach szkolnych i szpitalnych między innymi w pracowniach: rentgenowskich, tomografii komputerowej, medycyny nuklearnej, rezonansu magnetycznego, ultrasonografii, elektrokardiografii, audiometrii, badań naczyniowych, teleradioterapii i brachyterapii, densytometrii, elektroencefalografii, elektromiografii, elektronystagmografii, spirometrii, w pracowni komputerowej z dostępem do internetu. Nauka na kierunku trwa dwa i pół roku systemem semestralnym. Po ukończeniu szkoły absolwenci przystępują do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, po zdaniu którego otrzymują tytuł:

Technika elektroradiologa

Ciekawy i przyszłościowy zawód - możliwość zatrudnienia w wyżej wymienionych specjalnościach (pracowniach) jako średni personel medyczny.