Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1

Higienistka stomatologiczna

HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

  

Kierunek szkolący kwalifikowany, średni personel stomatologiczny profilu zabiegowego, profilaktyczno-oświatowego oraz instruktorsko-administracyjnego. Program nauki obejmuje przedmioty ogólnomedyczne oraz zawodowe stomatologiczne. Do głównych przedmiotów należą:

 • anatomia z fizjologią
 • anatomia i fizjologia  narządu żucia
 • farmakologia
 • mikrobiologia
 • patologia narządu żucia
 • propedeutyka stomatologii
 • zdrowie publiczne
 • promocja zdrowia
 • zajęcia praktyczne
 • praktyka zawodowa
 • pracownia propedeutyki stomatologii
 • pracownia promocji zdrowia
 • wychowanie fizyczne
 • psychologia
 • podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej
 • język migowy
 • język angielski zawodowy

Nauka na kierunku trwa dwa lata systemem semestralnym. Po ukończeniu szkoły absolwenci przystępują do egzaminu zewnętrznego potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie, po zdaniu którego otrzymują tytuł:

Higienistki stomatologicznej

Dyplom higienistki stomatologicznej daje uprawnienia do wykonywania zabiegów higieniczno-profilaktycznych pod kierunkiem lekarza stomatologa: usuwanie złogów nazębnych, lakowanie i lakierowanie zębów, samodzielnego prowadzenia stomatologicznej oświaty zdrowotnej i promocji zdrowia jamy ustnej, organizowania środowisk samowychowujących w placówkach oświatowo-wychowawczych, samodzielnej pracy promocyjno-oświatowej wśród rodziców i opiekunów dzieci przedszkolnych i szkolnych.