Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1

 

ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO O WARTOŚCI PONIŻEJ 30 000 euro

 W TRYBIE ZAPYTANIA OFERTOWEGO 

na realizację zadania pn. 

Remont pracowni RTG w budynku Krakowskiej Medycznej Szkoły Policealnej nr 1 Im. Stanisławy Leszczyńskiej przy ul. Zamojskiego 58 w Krakowie.

 

Zawiadomienie o wyborze