Technik elektroradiolog

 

 TECHNIK ELEKTRORADIOLOG

 

  

-> Kierunek szkolący kwalifikowany średni personel medyczny w zakresie wykonywania badań diagnostycznych i terapeutycznych (RTG, EKG, EEG, mammografia, tomografia komputerowa, spirometria, audiometria, rezonans magnetyczny, radiologia stomatologiczna, medycyna nuklearna i in.)

-> Nauka trwa 2,5 roku (5 semestrów)

-> Praktyczna nauka zawodu realizowana jest w solidnie wyposażonych szkolnych pracowniach oraz w warunkach rzeczywistych – w placówkach służby zdrowia (szpitale, przychodnie)

-> Nauka zawodu na sprzęcie wykorzystywanym na co dzień w placówkach służby zdrowia

Szkoła zapewnia praktyczną naukę zawodu w placówkach szkolenia praktycznego (szpitale, przychodnie itp).
Na kierunku Technik elektroradiolog zajęcia praktyczne i praktykę zawodową, uczniowie naszej szkoły realizują m.in. w:
 • pracowni USG
 • pracowni mammografii
 • pracowni tomografii komputerowej
 • pracowni RTG
 • pracowni medycyny nuklearnej
 • pracowni spirometrii
 • pracowni rezonansu magnetycznego
 • pracowni EKG
 • pracowni densytometrii
 • pracowni EEG
 • pracowni audiometrii
 • pracowni ENG
 • pracowni EMG
 • pracowni radioterapii

 

Ponadto, dzięki środkom płynącym z funduszy unijnych, uczniowie kierunku Technik elektroradiolog mają możliwość odbycia w trakcie nauki bezpłatnych kursów podnoszących umiejętności w danym zawodzie!

Uczniowie kierunku Technik elektroradiolog mają także możliwość odbycia w trakcie
nauki płatnego (otrzymują wynagrodzenie) stażu u pracodawcy!

 

 

 

REKRUTACJA 2018/2019

Składanie dokumentów: 5-27 czerwca 2018 r.

Podanie do publicznej wiadomości list przyjętych i nieprzyjętych: 12 lipca 2018 r. – godz. 12.00

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

 

W przypadku wolnych miejsc na poszczególnych kierunkach kształcenia, prowadzone będzie postępowanie uzupełniające.

 

W dniu 27 czerwca 2018 r. zostaną podane do wiadomości kierunki kształcenia, na które będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Podanie do publicznej wiadomości listy osób przyjętych i nieprzyjętych : 10 sierpnia 2018 r., godz. 12.00

 

Zgodnie z art. 154 ust. 9 ustawy z dn. 14.12.2016 r. – Prawo oświatowe (Dz. U. 2017 poz. 49 z późn. zm.) w przypadku wolnych miejsc, podania o przyjęcie do szkoły będzie można składać
do 30 SIERPNIA 2018 r.

 

Rozpatrzenie podań złożonych w terminie po 26 lipca 2018 r. i ogłoszenie wyników rekrutacji nastąpi – 30 sierpnia o godz. 12.00


Szczegółowych informacji dot. rekrutacji udziela Sekretariat Szkoły:
tel. 12 656 24 81, 12 656 05 08 e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Komplet dokumentów (wniosek, zaśw. lekarskie, zdjęcia) prosimy składać w sekretariacie szkoły (w godz.10.00-15.00).

 

Wymagane dokumenty:

·       Wniosek o przyjęcie do szkoły 

·      Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości – ORYGINAŁ

·    Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie do lekarza wydaje sekretariat szkoły)

·      3 fotografie podpisane na odwrocie

 

Do klasy I w Krakowskiej Medycznej Szkole Policealnej im. St. Leszczyńskiej nr 1 przyjmuje się kandydatów, którzy:

a)  posiadają wykształcenie średnie

b) posiadają zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza medycyny pracy stwierdzające zdolność do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie do odbioru w sekretariacie Szkoły)

 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!!

W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt 2, niż liczba wolnych miejsce w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria - określone w art. 20g ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.):

 

   wielodzietność rodziny kandydata, niepełnosprawność kandydata (nie wykluczająca możliwości uzyskania u lekarza medycyny pracy zaświadczenia potwierdzającego zdolność do podjęcia praktycznej nauki zawodu) niepełnosprawność dziecka kandydata, niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę, samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

 

Kryteria te mają jednakową wartość (1p) i muszą być potwierdzone stosownym dokumentem:

 

§  oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata, orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność,

§  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm) – orzeczenie nie może wykluczać możliwości uzyskania u lekarza medycyny pracy zaświadczenia potwierdzającego zdolność do podjęcia praktycznej nauki zawodu,

§  prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem,

§  dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz. 135,ze zm. )

Brak stosownego potwierdzenia powoduje nieważność kryteriów!! 

 

1.  W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

2.  Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (postępowanie uzupełniające) jest brana pod uwagę wyłącznie kolejność zgłoszeń.

3.   Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci z powodu braku wolnych miejsc, tworzą listę rezerwową. 

4.   Kandydaci przyjęci do szkoły potwierdzają podjęcie nauki w dniu 3 września 2018 r. podpisem na liście obecności.

5. Nie podjęcie nauki bez usprawiedliwienia traktowane jest jako rezygnacja i powoduje przyjęcie kandydata z listy rezerwowej (według kolejności na liście).