Krakowska Medyczna Szkoła Policealna im. Stanisławy Leszczyńskiej nr 1

Higienistka stomatologiczna

 HIGIENISTKA STOMATOLOGICZNA

 

   

Szkoła zapewnia praktyczną naukę zawodu w placówkach szkolenia praktycznego.
Na kierunku Higienistka stomatologiczna zajęcia praktyczne i praktykę zawodową, uczniowie naszej szkoły realizują m.in. w:

 • pracowniach stomatologicznych
 • prywatnych gabinetach stomatologicznych
 

 

REKRUTACJA 2017/2018

 

Podanie do publicznej wiadomości list przyjętych i nieprzyjętych: 11 lipca 2017 r. – godz. 12.00

 

REKRUTACJA UZUPEŁNIAJĄCA

Informujemy, że z uwagi na wolne miejsca, prowadzimy rekrutację uzupełniającą na kierunki: Technik farmaceutyczny, Technik elektroradiolog, Higienistka stomatologiczna.


Na kier. Technik dentystyczny prowadzona obecnie jest rekrutacja na listę rezerwową.

 

W dniu 3 lipca 2017 r. zostaną podane do wiadomości kierunki kształcenia, na które będzie prowadzona rekrutacja uzupełniająca.

Podanie do publicznej wiadomości listy osób przyjętych i nieprzyjętych : 30 sierpnia 2017 r., godz. 12.00

Szczegółowych informacji dot. rekrutacji udziela Sekretariat Szkoły:
tel. 12 656 24 81, 12 656 05 08
e-mail:
Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Komplet dokumentów (wniosek, zaśw. lekarskie, zdjęcia) prosimy składać  (w białej teczce) w sekretariacie szkoły (w godz.10.00-15.00).

 

Wymagane dokumenty:

 

1. Wniosek o przyjęcie do szkoły (do pobrania: WNIOSEK

2. Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości – ORYGINAŁ

3. Zaświadczenie lekarskie od lekarza medycyny pracy o braku przeciwwskazań do podjęcia praktycznej nauki zawodu    (skierowanie do lekarza wydaje sekretariat szkoły)

4. 3 fotografie podpisane na odwrocie

 

2.    Do klasy I w Krakowskiej Medycznej Szkole Policealnej im. St. Leszczyńskiej nr 1 przyjmuje się kandydatów, którzy:

a)      posiadają wykształcenie średnie

b)   posiadają zaświadczenie lekarskie, wydane przez lekarza medycyny pracy stwierdzające zdolność do podjęcia praktycznej nauki zawodu (skierowanie do odbioru w sekretariacie Szkoły)

 

O przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń!!

 

3.   W przypadku większej liczby kandydatów spełniających warunki, o których mowa w pkt 2, niż liczba wolnych miejsce w szkole, na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria - określone w art. 20g ust. 2, pkt 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.):

  • wielodzietność rodziny kandydata,
  • niepełnosprawność kandydata (nie wykluczająca możliwości uzyskania u lekarza medycyny pracy zaświadczenia potwierdzającego zdolność do podjęcia praktycznej nauki zawodu)
  • niepełnosprawność dziecka kandydata,
  • niepełnosprawność innej osoby bliskiej, nad którą kandydat sprawuje opiekę,
  • samotne wychowywanie dziecka przez kandydata.

Kryteria te mają jednakową wartość (1p) i muszą być potwierdzone stosownym dokumentem:

 

o   oświadczenie o wielodzietności rodziny kandydata

o   orzeczenie o potrzebie kształcenia specjalnego wydanego ze względu na niepełnosprawność

o  orzeczenie o niepełnosprawności lub o stopniu niepełnosprawności lub orzeczenie równoważne w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 sierpnia 1997r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz.U. z 2011r. Nr 127, poz. 721, z późn. zm) – orzeczenie nie może wykluczać możliwości uzyskania u lekarza medycyny pracy zaświadczenia potwierdzającego zdolność do podjęcia praktycznej nauki zawodu

o    prawomocny wyrok sądu rodzinnego orzekający rozwód lub separację lub akt zgonu  oraz oświadczenie o samotnym wychowywaniu dziecka oraz nie wychowywaniu żadnego dziecka wspólnie z jego rodzicem

o   dokument poświadczający objęcie dziecka pieczą zastępczą zgodnie z ustawą z dnia 9 czerwca 2011r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz.U. z 2013r. poz. 135,ze zm. )

Brak stosownego potwierdzenia powoduje nieważność kryteriów!!

 

 ****

4. W przypadku równorzędnych wyników uzyskanych na pierwszym etapie postępowania rekrutacyjnego – o przyjęciu decyduje kolejność zgłoszeń.

5  Na drugim etapie postępowania rekrutacyjnego (postępowanie uzupełniające) jest brana pod uwagę wyłącznie kolejność zgłoszeń.

6.   Kandydaci, którzy nie zostaną przyjęci z powodu braku wolnych miejsc, tworzą listę rezerwową. 

7.   Kandydaci przyjęci do szkoły potwierdzają podjęcie nauki w dniu 4 września 2017 r. podpisem na liście obecności.

8.  Nie podjęcie nauki bez usprawiedliwienia traktowane jest jako rezygnacja i powoduje przyjęcie kandydata z listy rezerwowej (według kolejności na liście)