Dokumenty

Dokumenty wymagane przy rekrutacji:

 

Świadectwo ukończenia szkoły średniej lub świadectwo dojrzałości (oryginał)
Zaświadczenie lekarskie o braku przeciwwskazań do podjęcia nauki (wydane na podstawie skierowania, które można odebrać w sekretariacie Szkoły)
Wniosek o przyjęcie do Szkoły - do pobrania
Trzy fotografie podpisane na odwrocie (imię i nazwisko)